Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden
Deze website (voorpsychologen.com) is eigendom van en wordt beheerd door Voor Psychologen, een eenmanszaak, geregistreerd in Nederland. Ons vestigingsadres is Van Hogendorplaan 27, 3931 HN, Woudenberg. KVK 74363670.

Versie: 2.0
Datum: 19-01-2023

Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer:

 • U zich aanmeldt voor een coachings/begeleidingstraject, gesprek, training, workshop of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 • Wij een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
 • U een product aanschaft via de website.

Annulering
Consumenten / particulieren
Coachingsgesprekken, zowel face to face als online, kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht.

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan info@voorpsychologen.com. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus €25,-administratiekosten zal worden teruggestort.

Deelname aan workshops kan tot 5 werkdagen van tevoren worden geannuleerd. In dat geval is €25,- aan administratiekosten verschuldigd. Wordt korter van tevoren geannuleerd, dan is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Bedrijven
Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachings/begeleidingstraject- of programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

Betaling
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Coachingsdiensten voor consumenten / particulieren
Facturatie kan in één of meerdere termijnen plaatsvinden na overleg. Een eerste termijn wordt in ieder geval voor aanvang van een traject in rekening gebracht. Indien er sprake is van een éénmalige afname (bijvoorbeeld bij een eenmalig gesprek of een workshop) vindt facturatie in één keer voor de levering van de dienst plaats.

Coachingsdiensten voor bedrijven
Facturatie geschiedt in één keer voor aanvang van de te leveren dienst.

Vervanging
Als ik door ziekte of overmacht geen coaching/begeleiding, workshop, training of de afgesproken dienst kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen danwel de afgesproken dienst in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid
Bent u ontevreden over een door Voor Psychologe geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen.

Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voor Psychologen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Voor Psychologen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Voor Psychologen te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor Psychologen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voor Psychologen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Het materiaal welke gebruikt wordt in coachingstrajecten en de andere diensten die ik lever mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.

Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding
Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met uw gegevens.

Klachten
De klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Voor Psychologen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Voor Psychologen op deze pagina.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Voor Psychologen hecht veel waarde aan uw privacy.
In dit beleid lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daar binnen Voor Psychologen mee omgegaan wordt.  Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over jou persoonlijk (naam, kenteken, telefoonnummer, email, etc).

Daarnaast vindt je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze zullen worden behandeld.

In geval van o.a. wetswijzigingen of wijzigingen in de structuur van Voor Psychologen zal deze privacyverklaring soms gewijzigd worden. De meest actuele versie is hier op de website te vinden.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Voor Psychologen of je hebt vragen hierover, neem dan gerust contact op!

info@voorpsychologen.com | 06  36 44 54 68| www.voorpsychologen.com

Voor Psychologen is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Karin van Maurik.

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  1.1 Algemeen
  U kunt ons informatie verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, via ons platform of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, ons een verzoek stuurt, contact met ons opneemt, een contract aangaat voor de levering van diensten, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze site meldt. De persoonlijke informatie die u verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten die nodig zijn om ons in staat te stellen u te voorzien van onze diensten of ons antwoord.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hier beschreven en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins delen met enig ander bedrijf buiten Voor Psychologen.

1.2 Gebruik van IP-adres
We kunnen je IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die je computer identificeert op een netwerk of het internet.

1.3 Sociale media
Voor Psychologen logt de chatgesprekken van haar social media kanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en zal dit niet delen met of verkopen aan derden. Voer geen privacy gevoelige persoonlijke gegevens in via social media kanalen.

1.4 Informatie over u en uw apparaat
Telkens wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen: technische informatie, waaronder het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en doorverwijzende websiteadressen (de ‘apparaatinformatie’);

 1. Doel gegevens
  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Voor Psychologen. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Voor Psychologen via de website en/of een afspraak boekt via het reserveringssysteem. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een product of een dienst aan te kunnen bieden of direct contact met je te kunnen opnemen. Ook als je via de website een aankoop doet worden jouw gegevens verzameld.  Deze gegevens kunnen je naam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer omvatten. Je adres vragen we om de factuur op te kunnen maken en om eventuele fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, workshops of diensten.

Analytics
De website van Voor Psychologen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek, IP adres of de pagina’s die je bezoekt.

Het versturen van nieuwsbrieven
Voor Psychologen verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven delen we kennis en inspiratie m.b.t. psychologie. Met enige regelmaat hebben de nieuwsbrieven ook een commercieel karakter en vertel ik je over mijn producten of deel ik een aanbieding. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Voor Psychologen. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 1. Ontvangers
  De gegevens die Voor Psychologen ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Excel
Voor Psychologen gebruikt Excel om contactgegevens (voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer) vast te leggen, alsmede de wijze waarop wij met elkaar in contact zijn gekomen.

e-boekhouden.nl
Voor Psychologen maakt gebruik van het boekhoudsysteem e-boekhouden.nl. Zodra jij klant van Voor Psychologen bent, worden in e-boekhouden.nl de facturen opgeslagen alsmede jouw voor- en achternaam, adres en e-mail.

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Ook als je je aanmeldt voor een gratis download op de website van Voor Psychologen worden eerder genoemde gegevens opgeslagen.

WooCommerce
De webshop op de website van Voor Psychologen werkt via WooCommerce gekoppeld aan Mollie. Met het doen van een aankoop wordt je gemarkeerd als klant en worden de door jou verstrekte gegevens opgeslagen.

Bookings (Microsoft Business 365)
Als je een afspraak boekt via het reserveringssysteem Bookings (onderdeel van Microsoft Business 365).

Trello
Voor Psychologen gebruikt Trello als organisatietool en communicatietool. Je krijgt per email een uitnodiging om deel te nemen.

Alle ontvangers hanteren voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.

 1. Samenwerkingspartners
  Voor Psychologen deelt je informatie ook met medewerkers of partijen aan wie werk wordt uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice, boekhouding) om je gegevens te verwerken in bovenstaande genoemde systemen of contact met je op te nemen voor het leveren van diensten en producten. Deze partijen zijn uiteraard ook verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen en met al deze partijen is er een verwerkersovereenkomst afgesloten om dit te waarborgen.
 2. Opslagperiode
  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Voor Psychologen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Voor Psychologen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, tenzij jij aangeeft dat jij wilt dat al onze correspondentie wordt gewist.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 1. Beveiliging
  Er worden van jouw persoonlijke gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Voor Psychologen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of ontgrendelpatroon. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Voor Psychologen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 1. Jouw rechten
  Recht op inzage
  Je hebt recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Voor Psychologen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Voor Psychologen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Voor Psychologen. Stuur een mail naar info@voorpsychologen.com.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Voor Psychologen opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Voor Psychologen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Voor Psychologen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Voor Psychologen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Voor Psychologen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@voorpsychologen.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. Plichten
  Voor Psychologen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact met je te kunnen opnemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Voor Psychologen de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Voor Psychologen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Voor Psychologen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist danwel wanneer Voor Psychologen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Voor Psychologen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@voorpsychologen.com | 06 36 44 54 68|www.voorpsychologen.com